VisaPro - תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

הקדמה

תקנון האתר ותנאי השימוש בו מנוסחים בלשון זכר, אך מיועדים לכל המינים.

אתר ויזה פרו (visapro.co.il) הוקם כדי לסייע לישראלים בהליך הנפקת הויזה האלקטרונית להודו, וליעדים נוספים בעולם. אתה רשאי לעשות באתר שימוש בהתאם למדיניותו ותנאי השימוש אשר יפורטו בהמשך. כל פעולה שלך באתר, משמעותה כי הינך מבין ומסכים לתנאי השירות המפורטים כאן.

כל שימוש באתר הנוגד את תנאי השימוש המובאים כאן, הינו אסור וידוע לך כי לא יוכל לגרור שום טענה ו/או תלונה כלפי מנהלי האתר.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש המובאים כאן, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ובשירותים שמציעה ויזה פרו (visapro).

מנהלי האתר רשאים לשנות תקנון זה מעת לעת, וללא חובה להודיע על השינוי בכל מדיה שהיא. חובת משתמשי האתר והשירות, להתעדכן תמיד בטרם מבצעים פעולות כלשהן באתר ו/או צורכים מידע כלשהו ממנו.

אודות השירות

ויזה פרו מציעה שירות של סיוע במילוי טפסי הויזה האלקטרונית להודו. המשתמש מבין בזאת כי האתר (visapro.co.il) אינו שייך ו/או מייצג ו/או קשור בכל דרך שהיא לממשלת הודו, או לכל רשות אחרת בהודו האמונה על הנפקת אשרות כניסה למדינה.

המשתמש מאשר ומבין כי יש באפשרותו להנפיק אשרה להודו (או לכל מדינה אחרת שהאתר יציע אליו שירות בהווה או בעתיד) לבד ובעצמו וללא סיוע של כל גורם אחר. המשתמש יכול לעשות זאת ישירות מול אתר האשרות ההודי (או לכל מדינה אחרת שהאתר יציע אליו שירות בהווה או בעתיד).

המשתמש מבין ומאשר כי השירות שאותו יקבל באתר (visapro.co.il) כפוף לתשלום דמי טיפול אשר ישולמו למנהלי האתר ומפורטים בטרם ביצוע כל עסקה. דמי הטיפול כוללים את עלות אגרת האשרה האלקטרונית וכן תשלום עבור השירות שהאתר מציע.

ויזה פרו מציעה גם שירות של סיוע במילוי הטפסים להנפקת תעודת OCI הודית (Overseas Citizen of India). המשתמש מבין בזאת כי האתר (visapro.co.il) אינו שייך ו/או מייצג ו/או קשור בכל דרך שהיא לממשלת הודו, שגרירות הודו בישראל, או לכל רשות אחרת בהודו האמונה על הנפקת תעודות OCI הודיות.

המשתמש מאשר ומבין כי יש באפשרותו להנפיק תעודת OCI לבד ובעצמו וללא סיוע של כל גורם אחר. המשתמש יכול לעשות זאת ישירות מול אתר ה-OCI ההודי ולפעול מול השגרירות בעצמו וללא סיוע נוסף משום גורם / צד ג'.

המשתמש מבין ומאשר כי השירות שאותו יקבל באתר (visapro.co.il) כפוף לתשלום דמי טיפול אשר ישולמו למנהלי האתר ומפורטים בטרם ביצוע כל עסקה. דמי הטיפול כוללים את התשלום עבור מילוי טפסי ה-OCI, תרגום המסמכים הנדרשים וריכוזם, והנחיית המשתמש בנוגע להתליך. דמי הטיפול אינם כוללים את האגרה המשולמת לשגרירות הודו עבור הנפקת התעודה.

זמן טיפול ואישור האשרה

על פי רוב, משך זמן הטיפול של רשויות הודו מרגע קבלת הבקשה לאשרה ועד אישורה, הוא כ-4 ימי עסקים.

המשתמש מסכים ומבין כי לאתר ויזה פרו (visapro.co.il) אין כל שליטה על משך הטיפול של הרשויות בהודו מרגע שהבקשה הוגשה אליהם. למשתמש לא תהיה שום טענה ו/או תלונה כלפי מנהלי האתר בנוגע לזמן הטיפול מרגע שהבקשה הוגשה לרשויות בהודו.

האתר לא יהיה אחראי על עיכוב אשר קשור בזמן הטיפול של רשויות הודו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תלונה כלפי האתר ומנהליו בנוגע להפסדים כספיים, עיכובים ו/או ביטולים אשר נבעו ממשך זמן הטיפול של רשויות הודו.

האתר לא משפיע על אופן קבלת ההחלטות של הרשויות בהודו ואין לו נגיעה בדבר. במידה ורשויות הודו החליטו מכל סיבה שהיא כי האשרה אינה מאושרת, לא תהיה למשתמש שום טענה ו/או תלונה כלפי האתר ומנהליו. המשתמש מסכים ומבין כי דמי הטיפול ועלות האגרה לא יוחזרו אליו. האתר ומנהליו לא יהיו אחראים לכל הפסד כספי אשר נגרם כתוצאה מאי-אישור האשרה על ידי רשויות הודו.

אנו מתחייבים להגיש את הבקשה לרשויות הודו עד ליום העסקים הבא. ימי העסקים של האתר הם: ראשון – חמישי. בקשות אשר יוגשו על ידי המשתמש ביום חמישי ישלחו לרשויות הודו לכל המאוחר עד ליום ראשון הבא אחריו. בקשות אשר יוגשו על ידי המשתמש בימים שישי ו/או שבת, ישלחו לרשויות הודו לכל המאוחר עד ליום שני הבא אחריהם.

המשתמש מאשר כי עליו לתכנן את מועד הגשת בקשת הויזה בהתאם לאמור בסעיף זה.

אנו מנגישים עבור המשתמשים שלנו את טופס הפרטים לאשרה בעברית. בחלק מהסעיפים אנו גם מאשרים העברת פרטים בעברית לנוחות המשתמש. המשתמש באתר ובשירות מסכים, מבין ומאשר כי צוות האתר עושה את כל המאמצים לבצע תרגום נאות של המידע אשר הועבר על ידי המשתמש לשפה האנגלית. לא תהיה למשתמש בשירות ובאתר שום טענה ו/או תלונה בנוגע לאופן בו תורגמו פרטי מידע אשר העביר בשפה העברית אל השפה האנגלית על ידי צוות האתר.

זמן טיפול ואישור הבקשה לתעודת OCI

אין האתר ויזה פרו ומנהליו אחראים, או קשורים למשך זמן הטיפול בבקשה להנפקת תעודת OCI מהרגע שהמועמד הגיע לראיון בשגרירות. אין האתר ויזה פרו ומנהליו אף אחראים על אישור הבקשה לתעודה, ולא יכולים להשפיע על כל החלטה של הרשויות ההודיות בעניין זה.

אנו עושים את כל המאמצים כדי לוודא בטרם תחילת הטיפול במועמד כי הוא אכן עומד בקריטריונים הנדרשים להנפקת תעודת OCI הודית. יחד עם זאת, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ורשויות הודו החליטו מכל סיבה שהיא כי הבקשה לתעודת OCI אינה מאושרת, לא תהיה למשתמש שום טענה ו/או תלונה כלפי האתר ומנהליו. המשתמש מסכים ומבין כי דמי הטיפול לא יוחזרו אליו. האתר ומנהליו לא יהיו אחראים לכל הפסד כספי אשר נגרם כתוצאה מאי-אישור האשרה על ידי רשויות הודו.

אנו מנגישים עבור המשתמשים שלנו את טופס הפרטים לתעודת OCI בעברית. בחלק מהסעיפים אנו גם מאשרים העברת פרטים בעברית לנוחות המשתמש. המשתמש באתר ובשירות מסכים, מבין ומאשר כי צוות האתר עושה את כל המאמצים לבצע תרגום נאות של המידע אשר הועבר על ידי המשתמש לשפה האנגלית. לא תהיה למשתמש בשירות ובאתר שום טענה ו/או תלונה בנוגע לאופן בו תורגמו פרטי מידע אשר העביר בשפה העברית אל השפה האנגלית על ידי צוות האתר.

תשלומים

השימוש בשירות שהאתר מציע כרוך בתשלום. התשלום כולל את דמי הטיפול של מנהלי האתר וכן את עלות אגרת האשרה. במקרה של בקשה לתעודת OCI התשלום כולל דמי טיפול בלבד.

המשתמש מסכים ומבין כי ללא העברת תשלום / קבלת אישור על תשלום, האתר לא יחל בטיפול בבקשה. באחריות המשתמש לוודא כי התשלום עבר.

לא תהיה למשתמש שום טענה ו/או תלונה כלפי האתר ומנהליו במידה והתשלום לא עבר בהצלחה, או שלא בוצע.

אופן התשלום עבור השירות מתבצע בכרטיס אשראי ומבוצע על ידי צד ג'. התשלום מתבצע באופן מאובטח ועומד בתקני pci המאושרים על ידי חברות האשראי. האתר (visapro) ומנהליו אינם אחראיים למערכת התשלומים אשר מסופקת על ידי צד ג'. לא תהיה למשתמש שום טענה ו/או תלונה בנוגע למערכת התשלומים, כלפי האתר (visapro) ומנהליו.

האתר אינו מקבל ואינו שומר את פרטי האשראי של משתמשיו.

מדיניות החזרים כספיים וביטולים

בעניין אשרה אלקטרונית להודו – אתר ויזה פרו (visapro.co.il) מנהל מדיניות החזרים כספיים אשר תפורט כאן:

1. אנו עושים את כל המאמצים לספק למשתמשים שלנו את השירות הטוב והמהיר ביותר, לאור זאת אנו נוהגים להגיש את הבקשות לאשרה באופן מיידי. מרגע הגשת הבקשה ותשלום האגרה לרשויות הודו, אנו פועלים בהתאם לסעיף 14ג2 בחוק הגנת הצרכן הישראלי, "ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל". מרגע שהוגשה הבקשה לרשויות בהודו, לא ניתן לבטל את הבקשה ולא יינתן החזר כספי בגין אגרת הויזה ודמי הטיפול.

2. ניתן לקבל החזר כספי מלא (עבור אגרת הויזה ודמי הטיפול), במידה וטרם הגשנו את בקשת המשתמש לרשויות בהודו. לאור זאת, במידה והמשתמש מעוניין לבטל את השירות שהזמין מ"ויזה פרו" הוא מתבקש לעשות זאת ללא דיחוי (בהתאם לסעיף 1 לעיל, אנו נוהגים להגיש את הבקשות באופן מיידי). ניתן להגיש בקשה לביטול השירות בכל אחד מאמצעי התקשורת הזמינים באתר (טופס פנייה, כתובת מייל, מספר טלפון, WhatsApp ו-Facebook).

3. הרשויות בהודו רשאיות על דעת עצמן וללא צורך בנימוק, לסרב כל בקשה לאשרה לכניסה למדינה. כמו כן, רשאיות הרשויות בהודו למנוע כניסה להודו, בעת הגעתו לנמל כניסה, של כל אזרח זר אפילו אם הנפיק ויזה טרם הגעתו למדינה. בכל אחד מן המקרים המפורטים בסעיף זה, אין אתר ויזה פרו אחראי לכך, ולא תהיה למשתמש שום טענה ו/או תלונה בעניין זה כלפי האתר ומנהליו. במקרה כזה לא יוחזרו דמי הטיפול ואגרת האשרה למשתמש.

4. באם נפלה טעות בהקלדת הפרטים על ידי המשתמש בטפסי האתר, ובאם עלה חוסר התאמה בין הפרטים שהקליד לבין פרטי הדרכון, אין אתר ויזה פרו אחראי לכך. במקרה זה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה כלפי האתר ומנהליו וכספו לא יוחזר לו.

5. המשתמש מבין ומסכים כי הזנת פרטים שגויים בזדון, אשר יוגשו בהמשך לרשויות הודו, עלולות להביא לסירוב בקשת האשרה ואף סירוב עתידי לכניסה להודו. במקרה זה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה לאתר ומנהליו וכספו לא יוחזר לו.

6. באם אושרה בקשת המשתמש לאשרת כניסה להודו, ע"י הרשויות המתאימות בהודו, הרי שאינו זכאי להחזר כספי וביטול עסקה. זאת משום שלא ניתן לבטל את אישור האשרה, ולא ניתן לבטל את השירות שניתן למשתמש ע"י ויזה פרו.

7. רק במקרה בו המשתמש הזין את הפרטים שלו כהלכה, צירף את המסמכים הנכונים והמדויקים, ביצע תשלום כהלכה עבור השירות ולא נפל דופי בשימושו באתר ובשירות, ואילו נפלה טעות בהקלדת פרטי המשתמש על ידי צוות האתר – יהיה זכאי המשתמש להחזר סכום דמי הטיפול והאגרה. אין סעיף זה מסיר אחריות מהמשתמש לבדוק היטב את האשרה אשר הוא מקבל ולוודא כי הפרטים באשרה תואמים את פרטי הדרכון שלו. בכל מקרה בו התגלתה טעות בין פרטי האשרה לפרטי הדרכון, נדרש המשתמש לפנות לאתר בהקדם האפשרי כדי שנוכל לנסות ולתקן את הטעות שנפלה.

8. בכל מקרה, גם כאשר המשתמש זכאי להחזר כספי עבור השירות (בהתאם לסעיף 5 לעיל), לא תהיה למשתמש שום טענה ו/או תלונה נוספת לגבי כל אובדן כספי ו/או נזק אחר שנגרם לו כתוצאה מהטעות/טעויות אשר נפלו באשרה, בין אם האשרה אושרה ובין אם לאו.

בעניין תעודת OCI – אתר ויזה פרו (visapro.co.il) עושה את כל המאמצים כדי לוודא כי המועמד עומד בקריטריונים להנפקת תעודת OCI עוד לפני תחילת הטיפול בו והעברת התשלום. אנו מעדכנים באתרנו את הקריטריונים להנפקת התעודה, אך הדבר אינו מסיר אחריות מהמועמד לבדוק זאת גם בעצמו אל מול האתר ההודי הרשמי להנפקת תעודת OCI.

בכל הנוגע לדמי הטיפול בהגשת בקשה לתעודת OCI, לא יינתנו החזרים כספיים באף מקרה בין אם הבקשה אושרה על ידי שלטונות הודו ובין אם לאו.

 

​מדיניות הנחות (המחיר הזול בישראל)

אנחנו מתחייבים להיות השירות הזול בישראל (במטבע ש"ח) להנפקת ויזות אלקטרוניות להודו.

באם מצאתם שירות ישראלי המציע את השירות במחיר זול משלנו, אנחנו נשווה את המחיר הזה ונעניק הנחה נוספת עד לגובה 10% ובהתאם לשיקול הדעת שלנו.

סייגים למדיניות זו – המחיר הסופי לאחר הנחה לא יהיה נמוך מעלות האגרה המושטת ע"י הרשויות ההודיות עבור כל סוג ויזה. מחיר זה יקבע על פי שער חליפין שקל-דולר על פי השער שהחברה (ויזה פרו) צריכה לשלם לרשויות בהודו עבור האשרה ברגע נתון, ככל שזה יהיה ובכל זמן שזה יהיה.

 

תקשורת

המשתמש מאשר ומסכים כי האתר ומנהליו רשאים לפנות אליו בכל אמצעי תקשורת שמסר במהלך שימושו באתר, בין אם לצורך שיווק חומרי פרסום ובין אם לצורך תקשורת אודות השירות ומהלכו.

מדיניות פרטיות

הפרטיות של המשתמשים שלנו חשובה לנו. אנו עושים כל מאמץ על מנת לשמור על פרטיותך. המידע אשר מועבר על ידך נועד כדי לאפשר לנו למלא את טפסי הבקשה לויזה והוא מכיל מידע פרטי. האתר ומנהליו לא עושים שימוש אחר במידע זה ומתחייבים שלא להעבירו לשום צד נוסף (פרט לרשויות המדינה אליה מונפקת האשרה).

אנו נדרשים לשמור את המידע לצורך מילוי הבקשה לאשרה. לאחר סיום מילוי הבקשה לאשרה ועם קבלת האישור לאשרה, המידע האישי לא נשמר על ידנו יותר.

המידע אותו אנו אוספים

המידע האישי אותו אתה מתבקש למסור, והסיבות למסירתו יובהרו לך ברגע שבו נבקש ממך למסור פרטים אלה.

אם אתה פונה אלינו באופן ישיר

 ייתכן ונקבל מידע נוסף אודותיך, כמו למשל, שמך, כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון, תוכן ההודעה ו/או קבצים מצורפים שייתכן ותשלח אלינו, או כל מידע אחר שתבחר לשתף אותנו בו.

בין היתר, המידע הזה נאסף בעת מילוי טופס הבקשה לויזה אלקטרונית, טופס הבקשה לתעודת OCI וכן בעת מילוי טופס יצירת קשר באתר.

איך אנחנו עושים שימוש במידע

אנחנו עושים שימוש במידע שאנו אוספים במספר דרכים, כולל:

  • ניהול, תפעול ותחזוקת האתר שלנו.
  • שיפור, התאמה אישית והרחבה של האתר.
  • הבנה וניתוח של האופן בו מבקרים משתמשים באתר שלנו.
  • פיתוח מוצרים, שירותים, תוספים ואפשרויות חדשות לאתר.
  • יצירת קשר איתך, באופן ישיר או באמצעות אחד מהשותפים שלנו, כולל שירות לקוחות, העברת עדכונים ומידע נוסף הקשור לאתר, השירות וכן עבור מטרות שיווק וקידום.
  • שליחת דואר אלקטרוני אלייך.
  • מציאה ומניעה של פעולות הונאה.

קבצי לוג

ויזה פרו מבצעת הליך סטנדרטי של שימוש בקבצי לוג. הקבצים הללו רושמים משתמשים בעת ביקורם באתרים. כל חברות האירוח האינטרנטיות משתמשות בקבצים אלה והם מהווים חלק משירותי האנליזה שלהן. המידע אשר נאסף באמצעות קבצים אלה כולל את כתובת ה-IP, סוג הדפדפן, ספק האינטרנט, תאריך ושעה, הדפים אשר הפנו לאתר, העמודים מהם המשתמש עזב את האתר, וייתכן וגם את מספר הקליקים באתר. המידע הזה אינו מקושר לשום מידע אשר יש באמצעותו לזהות משתמש באופן אישי וספציפי. מטרת המידע היא ביצוע ניתוח ואנליזה של טרנדים, ניהול האתר, מעקב אחר תנועת משתמשים באתר וכן איסוף מידע דמוגרפי.

 

עוגיות ו-Web Beacons

כמו אתרים אחרים, ויזה פרו משתמש ב"עוגיות". עוגיות אלה משמשות לשמירת מידע אודות העדפות המבקרים, והעמודים בהם ביקרו במהלך ביקורם באתר. המידע משמש גם לשיפור חווית המשתמשים באמצעות התאמת תוכן האתר בהתאם למכשיר שבו משתמשים המבקרים וכן באמצעות מידע אחר.

מוכנים לצאת למסע?